25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie to zapewnia Państwu m.in. większą kontrolę nad Waszymi danymi osobowymi. Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, przesyłamy informację o sposobie przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji.

 

Zgodnie z wymogami RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że administratorem danych osobowych przesyłanych za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego/ telefonicznie/ meilowo jest fundacja INIGO. Dane zbierane są w celu organizacji spotkania konsultacyjnego służącego rozpoznaniu potrzeb oraz możliwości udzielenia pomocy psychologicznej osobie (lub osobom), której dotyczą. W przypadku nie ustalenia terminu konsultacji w ciągu miesiąca, od wysłania zgłoszenia dane są automatycznie usuwane. Usunięcie zgłoszenia następuje również niezwłocznie po ustaleniu terminu konsultacji. Zgłaszający ma prawo do wglądu w treść przesłanych informacji, prawo do poprawiania lub korygowania. Prawo do ich usunięcia, o ile nie zostaną usunięte automatycznie zgodnie z zasadami zapisanymi powyżej. Powyższe prawa realizowane są w siedzibie fundacji INIGO na wniosek zgłaszającego. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest w pełni dobrowolne. 

 

Po rozpoczęciu terapii (co jest jednoznaczne z podpisaniem kontraktu) administratorem danych osobowych administratorem danych osobowych zamieszczonych na karcie klienta jest terapeuta, który w ramach porozumienia z fundacją INIGO prowadzi na jej terenie praktykę psychologiczną. Dane zbierane są w celu realizacji i monitorowania procesu terapeutycznego. Karta jest wypełniana w trakcie terapii przez terapeutę i jest w bezpieczny sposób przechowywana w fundacji. Po zakończeniu terapii, karta wraz z zamieszczonymi na niej informacjami przekazywana jest do fundacji INIGO w celu archiwizacji. Na podstawie danych z karty możliwe jest wydawanie  zaświadczeń o odbyciu terapii. Po upływie 10 lat od ostatniego wpisu na karcie jest ona niszczona, a wydanie zaświadczenia o terapii staje się niemożliwe. Klient ma prawo do wglądu w treść informacji zamieszczonych na karcie, prawo do poprawiania lub korygowania. Prawo do ich usunięcia, o ile nie zostaną usunięte automatycznie zgodnie z zasadami zapisanymi powyżej.

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w Fundacji INIGO.

 1. Zgodnie z wymogami RODO informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacją Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 61.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji usług świadczonych w Fundacji tj. organizacji realizacji i rozliczenia wybranej przez klienta formy pomocy (indywidulana terapia psychologiczna, spotkania grupowe i warsztaty, mediacje, pomoc duchowa). Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zatem przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym niezwiązanym z realizacją usług wymienionych w pkt. 2 ani do państw trzecich.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw można zgłosić w sekretariacie. Zgłoszenie sprzeciwu uniemożliwia dalszą realizację usług.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w procesie terapeutycznym (od momentu podpisania kontraktu terapeutycznego)

 1. Zgodnie z wymogami RODO informujemy, że w przypadku konsultacji psychologicznych lub podjęcia terapii psychologicznej, administratorem Twoich danych osobowych będzie terapeuta prowadzący konsultacje lub terapię. Imię i nazwisko terapeuty jest wskazane na karcie klienta. Można je również ustalić w sekretariacie.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji indywidulanej lub grupowej terapii psychologicznej (terapia par). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Przetwarzanie jest również jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zatem przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a oraz b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym niezwiązanym z realizacją usług wymienionych w pkt. 2 ani do państw trzecich.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw można zgłosić terapeucie lub w sekretariacie. Zgłoszenie sprzeciwu uniemożliwia dalszą realizację usług.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa te realizowane są w kontakcie z terapeutą.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).