Ośrodek Mediacji

Co to jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów i sporów  Mediacja to spotkanie podczas którego zwaśnione Strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnej osoby trzeciej (Mediatora).

 

Jakie są zasady mediacji?

 • Akceptowalność. Mediator oraz zasady mediacji powinny być zaakceptowane przez Strony. Brak akceptacji mediatora lub reguł uniemożliwia prowadzenie mediacji. Strony mają prawo zmiany mediatora.
 • Bezstronność. Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
 • Dobrowolność. Mediacja jest dobrowolna co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na  porozumienie.
 • Neutralność. Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
 • Poufność. Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

 

Rodzaje mediacji:

 • Mediacje małżeńskie – prowadzone w sporach małżeńskich, które nie wymagają interwencji terapeutycznej
 • Mediacje rodzinne – prowadzone w sporach pomiędzy rodzicami i dorosłymi dziećmi oraz sporach rodzeństwa
 • Mediacje pracownicze – prowadzone w sporach pracowników i pracodawców
 • Mediacje cywilne – spory prowadzone między podmiotami prawnymi
 • Mediacje społeczne – dotyczą konfliktów prowadzonych w przestrzeni społecznej: sąsiedzkiej, organizacyjnej, lokalnej

 

Przykładowe sprawy mediacyjne:

 • Podział obowiązków w rodzinie
 • Plan opieki rodzicielskiej rodziców w sytuacji separacji
 • Uzgodnienia pomiędzy dorosłymi/ dorastającymi dziećmi a rodzicami
 • Sposób opieki nad chorymi rodzicami pomiędzy dorosłym rodzeństwem
 • O kontakty dziadków z wnukami
 • Konflikty między rodzicami i szkołą 

 

Przebieg mediacji:

Mediacja rozpoczyna się od spotkań wstępnych informacyjnych z każdą ze Stron konfliktu. Podczas spotkania Strony są poinformowane o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady oraz przebieg. Strony konfliktu zgłaszają swoje oczekiwania do mediacji. Jeśli Strony decydują się na mediację, a mediator uznaje, że sprawa kwalifikuje się do mediacji, zostaje zaplanowane spotkania wspólnego tzw. mediacja właściwa. Podczas mediacji właściwej uczestnicy przedstawiają swoje stanowiska, słuchają siebie wzajemnie, a następnie zostaje postawiona diagnoza sytuacji konfliktowej. Na dalszym etapie Uczestnicy poszukują rozwiązań dla sytuacji problemowej i wybierają najlepsze z zaproponowanych rozwiązań. W efekcie mediacji Uczestnicy spisują porozumienie. Średnia liczba sesji wspólnych to 3-5 spotkań.

W Ośrodku Mediacji INIGO mediacje są prowadzone zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości, dostępnym na stronie http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Ochrona Danych Osobowych:

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych stron mediacji w związku z prowadzonymi w ramach Ośrodka mediacji, odbywa się zgodnie z przyjętą w INIGO Procedurą przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Opłaty:

Opłaty związane z mediacją uczestnicy wpłacają gotówką do kasy Ośrodka albo przelewem na konto Fundacji INIGO z dopiskiem „Opłata za mediację” oraz z imieniem i nazwiskiem stron na rachunek bankowy prowadzony przez BNP Paribas o numerze: 62 1600 1127 1847 2217 3000 004